Bengi László: Bevezetés a kultúratudományba

2014/15 őszi félév

Az óra célja egyfelıl a kultúratudomány némely elméleti kérdéskörének és gyakorlati vizsgálati területének bevezető jellegű bemutatása, mindenekelőtt a kultúra fogalmának, a mindennapok (népszerű, illetve fogyasztói) kultúrájának, a magas és mindennapi kultúra közti közvetítés csatornáinak középpontba állításával. Áttekintést kívánunk adni a kultúra hordozta tudás szerkezetéről éppúgy, mint a kultúratudományok fontos irányzatairól és módszereiről.

Kötelező irodalom:
A kultúra szociológiája, szerk. Wessely Anna, Osiris, Budapest, 2003.
Clifford Geertz, Az értelmezés hatalma, Osiris, Budapest, 1994.

Ajánlott irodalom:
The Cultural Studies Reader, ed. by Simon During, Routledge, 2nd ed., 1999.
Jürgen Habermas, A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása, Századvég, Budapest, 1993.
A fenomenológia a társadalomtudományban, szerk. Hernádi Miklós, Gondolat, Budapest, 1984.
Mihail Bahtyin, Rabelais művészete, a középkor és a reneszánsz népi kultúrája, Osiris, Budapest, 2002


A kultúra mint szöveg olvasása
sűrű leírás
kontextuális jelentés
értelemző közösség
Bruner: Az etnográfia mint narratíva
összemérhetetlen paradigmák, inkommenzurábilitás tétele (Thomas Kuhn)
elsődleges narratívák, másodlagos elbeszélések
komparatisztika


A kultúra relativista széttagolódása
a felvilágosodás univerzalisztikus és normatív kultúrafogalma
felvilágosult univerzalizmus
Johann Gottfried Herder
a  kultúra relativista széttagolódása
nemlineáris történelemfelfogás
kulturális relativizmus
kulturálisan közvetített világép
etnográfia kialakulása
népi kultúra
urbanizáció
nemzet fogalma
szerves egység
gyűjtés és osztályozás rendszere
kulturális antropológia
idegen megkonstruálása

Kulturális relativizmus 2. rész
magaskultúra
tömegkultúra
szubkultúra
cultural studies
Kortárs Kultúra Kutatási központja (1964)
strukturális szemiotikai fordulat
nyelvi fordulat
textuális fordulat
narratív fordulat
kulturális fordulat
oral history
mikrotörténetírás
polgári művelődés
kultúripar
lesüllyedés-elmélet


Emlékezet és felejtés
A mező fogalma, Bourdieu
lehetőségek tere
nemzedéki konfliktus
kulturális emlékezet
konnektivitás
koherencia problémája
szinkron vonatkozás
időbeli összekapcsolás
mimetikus emlékezet
tárgyi emlékezet
kommunikatív emlékezet
rituális koherencia
textuális kohézió
hermeneutika
kánon

A kánon


Szóbeliség és  írásbeliség
emlékezet
szóbeli átadás
írott szöveg tekintélye
hangos olvasás
néma olvasás
individualitás
tipográfiai kor
elektronikai kor
új szóbeliség
kompetencia


A kultúraátadás csatornái 1:  oktatás
oktatás
individualitás
kreativitás
hagyomány
társadalmi érték hierachia
kronológikus oktatás


A kultúraátadás csatornái 2:  múzeum és színház
múzeum
színház
szakralitás
absztrakció
antik és modern vitája
reprezentáció
negyedik fal

A felvételeket készítette és szerkesztette: Horváth Bálint

About Post Author

5 thoughts on “Bengi László: Bevezetés a kultúratudományba

  1. Jó napot!

    Bengi László előadásait szeretném meghallgatni, de elérhetetlenek.
    Kérem, nézzék meg, mit lehetne tenni. Köszönöm!
    Üdvözlettel: Sándor Tibor

    1. Én már több mint egy hete nem tudom letölteni az előadásokat. Arra gondoltam, talán itt is nyári szünet van.

  2. Nagyon szeretném meghallgatni őket én is, de nem lehet, fel tudnák tölteni újra vagy esetleg elküldeni őket e-mailben? Előre is köszönöm!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.