Örkény Antal: Kisebbségek a társadalomban

orkeny_antal

Az előadás célja, hogy megismertesse a hallgatókat a többség és kisebbség integrációjának kérdésével, illetve az integráció legfontosabb szociológiai és társadalomlélektani nehézségeivel (esélyegyenlőtlenség, megkülönböztetés, előítéletek, diszkrimináció, stb.). Az óra bevezeti a hallgatókat Magyarország legkülönfélébb kisebbségi helyzetben élő csoportjainak jogi, politikai, szociális és kulturális helyzetébe, és megtárgyalja mindazokat a politikai és társadalmi folyamatokat, amelyek befolyásolják a kisebbségek együttélését a többségi társadalommal.

miniplay

A kulturális rétegződés, a társadalmi-kulturális többség és kisebbség, a másság és az idegen, az etnicitás és az interetnikus viszonyok fogalma
2014-09-18
Kisebbségek a társadalomban 1.
roma kisebbség
zsidó kisebbség
többségi társadalom
antiszemitizmus
kisebbségi problematika
többségi problematika
migráció <-> idegenellenesség
közpolitika, média, jogrendszer
nemzet, nacionalizmus, nemzeti identitás
etnikai, kulturális, vallási
bevándorló
svábok
deliberatív közvélemény kutatás
kapitalizmus
liberális demokrácia
szegénység
attitűd kutatás
mikró, makró
valószínűség

 

miniplay
Régi és új paradigmák a nacionalizmus és az etnicitás tanulmányozásában. A nemzet fogalma
2014-09-25
állam
nemzet
etnicitás
politikai és jogi keretek
politikai, kulturális és identitás közösség
politikai ideológia – nacionalizmus
nemzetállam
esszencialista elmélet
konstruktivista elmélet
nyelv
himnusz
patriotizmus, nacionalizmus, sovinizmus
központosítás, modernizáció, szekularizáció

 

miniplay

Nemzeti identitás és nacionalizmus

2014-10-02
demokrácia
állampolgárság
nemzet
nacionalizmus
etno-nacionalizmus
poszt-koloniális nacionalizmus
szupranacionális
diaszpóra nacionalizmus
globalizáció
kollektív jogok
többség – kisebbség
patriotizmus
egyén
modern állam
népszuverenitás
politikai/civil nemzet
etnikai/kulturális nemzet
szimbólumok
emlékek
kulturális közösség

 

miniplay

Nemzeti identitás és migráció
2014-10-09

nemzeti identitás
migráció
nacionalizmus
konstrukció
attitűd
globalizáció
preferencia – diszpreferencia
globális nacionalizmus
érzületi szint, kognitív szint, normatív szint, cselekvési szint
etnocentrikusság
előítélet, szenofóbia, rasszizmus
társadalmi távolságok
koherencia
kulturális, szimbolikus tartalmak
nihilizmus

 

miniplay

A magyarországi roma kisebbség I. rész

2014-10-16
kisebbség
nemzetiség
roma kisebbség
roma – nem roma
egészséges reprodukció
migráció
etnikai gyökerű szociális kisebbség
transznacionális etnokulturális csoport
hajléktalanság
diszkrimináció
kulturális azonosság
leszármazási kisebbség
demográfiai mutatók

 

miniplay

A magyarországi roma kisebbség II. rész
2014-11-06
magyarországi romák
rendszerváltás
iskolázottsági szint
szociális profil
növekvő lakóhely szegregáció
cigánytelep
munkanélküliség
meritokratikus elvek
kapitalizmus
korreláció
szegénység kultúra
esélyegyenlőség
diszkrimináció

 

miniplay
Migráció Magyarországon
2014-11-20
bevándorló/migráns
migráció kutatás
kvantitatív és kvalitatív módszerek
hólabda módszer
indetitás
közösség
érvényesség
súlyozás
integráció
kettős állampolgárság
populáció
gazdasági/tömeg migráció
diaszpóra
asszimiláció

miniplay
Migránsok, a menekültek és a menekültügy
2014-11-27

Migrációkutatás
Gazdasági migránsok
Diák migránsok
Immobilok
Horizontális migráns
Felfelé mobilitás
Lefelé mobilitás
Szociodemográfiai szempontok
Migránsok társadalmi státusza
Kínai, török, arab, ukrán, határon túli magyar migráns csoportok magyarországi helyzete
A bevándorlók politikai integrációja Magyarországon
Kötődés az anyaország iránt, identitás
Attitűdök
A migránsokkal szembeni idegenellenesség érzékelése a migránsok által
Látencia, antiszemitizmus
Xenofóbia
Társadalmi távolságérzet
Bevándorló csoportok közötti kapcsolatok
Bizalom
Bevándorló erőforrás-készlete
Hálózati tőke hiánya
Diaszpóra-tőke
Magyar nyelvtudás a migránsok körében
Gyerekek iskolaválasztása
Asszimiláns, szegregációs, transznacionális stratégiák
véleménykutatás
multikulturális társadalom

 

miniplay
A magyarországi zsidó kisebbség és antiszemitizmus
2014-12-04
Ki a zsidó?
Holokauszt, megsemmisítés
Trianon és a zsidóság
Szegregáció-asszimiláció tengely

 

miniplay

Többség és kisebbség együttélése a Kárpát-medencében
2014-12-11
Bevándorlók hatásai az identitásra
Kárpát-medence etnikai helyzete
etnoökológiai dimenzió
identitásvesztés a magyarok körében
etnikai homogenizálódás
generációs asszimiláció
Dunaszerdahely: a többség kisebbségben
politikai ideológiák és kisebbségpolitika
etnikai párt politizálási lehetőségei
történelmi narratívák
szenvedéstörténet
ünnepek
emlékművek
szovjet hősi emlékmű Berlin Budapest
státusztörvény
kettős állampolgárság
vegyes házasság
modernizációs lejtő
etnikai házasság

 
Irodalom:
Kisebbségszociológia (szöveggyűjtemény) Szerkesztette: Örkény Antal és Koltai Zsuzsanna 2009. ONLINE TANANYAG (Ez a szöveggyűjtemény az 1997-ben az ELTE TÁTK Kisebbségszociológiai Tanszéke által kiadott Kisebbségszociológiai szöveggyűjtemény újraszerkesztett és kibővített változata. Minoritás Könyvek, Budapest, 1997.)

 
További Irodalom:
Csepeli György, Örkény Antal, Székelyi Mária: Nemzetek egymás tükrében. Interetnikus viszonyok a Kárpát-medencében . Budapest, Balassi Kiadó, 2002., 151-170. old.
Ferge Zsuzsa: Fejezetek a magyar szegénypolitika történetéből. Kávé Kiadó, 1998., 18-46., 109-123. old.
Hárs Ágnes: „Népességmozgások Magyarországon a XXI. század küszöbén”, in Migráció és Európai Unió. szerk:Lukács Éva és Király Miklós, Szcsm, Budapest, 2001., 43-63 old.
Hutchinson, J.: „Etnicitás és modern nemzetek”, in. Kántor, Z. (szerk.) Nacionalizmuselméletek. Szöveggyújtemény, Budapest, Rejtjel Kiadó, 2004. 329-345.old.
Kovács A.: „Zsidó csoportok és identitás­stratégiák a mai Magyarországon”, in: Kovács András szerk.: Zsidók a mai Magyarországon. Múlt és Jövő Könyvkiadó, Budapest 2002.
Pető Andrea: “Társadalmi nemek és a nők története”in Bevezetés a társadalomtörténetbe. In: Bódy Zsombor, Ö. Kovács József szerk.: Osíris Kiadó, Budapest, 2003., 514-532. old.

 

Vágta: Wirth Kinga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.